ÖPPET BREV Till Partiledare Göran Hägglund, Kristdemokraterna

ÖPPET BREV
Till Partiledare Göran Hägglund, Kristdemokraterna

Utveckla kravet på sänkt bensin och dieselskatt!

Som enda riksdagsparti har kristdemokraterna konsekvent krävt sänkt skatt på bl.a bensin och diesel. Moderaterna höll i valrörelsen kvar ett krav om omedelbar sänkning med 15 öre och höll öppet för senare större sänkningar. Folkpartiet lovade fundera på en sänkning om bensinpriset fortsatte vara högt. Väldigt många bilberoende familjer tog fasta på detta löfte om sänkt bensinskatt. Under vår verksamhet från 2005 och under valrörelsen 2006 upplevde vi att många väljare – både från övriga allianspartier och socialdemokraterna talade om att de flyttade sina röster i riksdagsvalet 2006 mest på grund av denna fråga – som av många bilberoende upplevdes som en mycket tung och viktig fråga.

En ansvarsfull och framtidsinriktad miljöpolitik behöver alls inte som en av sina viktigaste beståndsdelar innehålla rovdrift på dem som har allra minst marginaler för att själva bekosta och sköta sina egna, samhällsnyttiga transporter. Bilfamiljer med låga inkomster, inte minst i glesbygd, kan inte dra ner på sina transporter mer än vad de gör i dag. För hög bensin- och dieselskatt innebär bara att alla dessa människor får sin hushållsekonomi sönderslagen utan att det gör ett smack nytta för miljön.

Bensin och dieselbeskattningen är ett allvarligt problem för svenska folket. Flera undersökningar innan valet visade klart och tydligt att bensinskatten var den fråga som oroade mest. (se t ex Nordea och Aftonbladet)

Ryggraden
Biltrafiken är själva ryggraden i den svenska transportinfrastrukturen. Över 80 % av allt resande (räknat i persontransportkilometer) sker med personbil. Även om kollektivtrafiken är viktig för vissa människor är den bara ett marginellt komplement till bilen. Så kommer det alltid att vara i ett glesbygdsland.

Gigantisk
Den samhällsnytta som kan räknas biltrafiken tillgodo är gigantisk. Bilisterna finansierar, kör och underhåller själva sitt transportsystem. Arbetspendling, sjukresor, inköp, service osv sker till största delen med personbilar. Kollektivtrafiken är däremot dyr för samhället. Varje ny järnvägssträcka som sätts i drift kostar ännu mer i skattesubventioner.

Utvecklingsbroms
Sverige är (tillsammans med Finland) EU:s verkliga glesbygdsland. För att kunna konkurrera på lika villkor och ge svenskarna rimliga möjligheter till likvärdig levnadsstandard som i tätbefolkade Centraleuropa behöver vi betydligt lägre skatt på privata transporter. Hög drivmedelsskatt är i ett glesbygdsland som Sverige en allvarlig utvecklingsbroms.

Trög arbetsmarknad
En rörligare arbetsmarknad är en förutsättning för att få fler svenskar i arbete. Detta har den nya alliansregeringen helt rätt i. Men en av de viktigaste förutsättningarna för att få en bättre fungerande arbetsmarknad är att den rent fysiska rörligheten underlättas. Det måste vara lätt att ta ett jobb som passar även om det ligger 5 – 15 mil bort utan att pendlingskostnaden ska behöva innebära alltför stor inkomstsänkning. Det får aldrig bli bättre att stanna hemma med bidrag än att köra bil till jobbet.

Bensinskatten inte kopplad till miljön
Allt tal om höga bensinskatter för miljöns skull är fel. Den förra regeringens gröna skatteväxling har på fordonssidan varit en total flopp ur miljösynpunkt. T o m Finansdepartementets egna utredare har (med förvåning) konstaterat att höjda bensinskatter och höjda bensin och dieselpriser inte har märkbart påverkat körsträcka eller körmönster. Detta är fullt förklarligt. Svenskarna är tvungna att köra bil för att arbete och vardag skall fungera. Höga drivmedelsskatter påverkar inte miljön men slår sönder privatekonomin för många hushåll. Drivmedelsskatt är negativ ur många synpunkter då den bland annat slår geografiskt och socioekonomiskt blint och fel.

Över 1,1 miljon underskrifter
Bensinskatteuppror.se har hittills fått stöd av över en miljon etthundratusen svenskar. De krav som ställs är
1.Sänk bensinskatten
2.Ta bort momsen på bensinskatten
3.Inför samma låga moms på bensin som för kollektivtrafik, alltså 6 procent i stället för som i dag 25 %
Detta är en verklig folkrörelse. Tillsammans med de andra namninsamlingar som sker (t ex Motormännens Riksförbund) har över 1,5 miljoner människor ställt sig bakom kraven på kraftigt sänkt bensinskatt.

Vi i www.bensinskatteuppror.se tror att det var en stor mängd väljare som röstade på kristdemokraterna pga löftet om bensinskattesänkning. Det var kanske t o m så att det var denna fråga som till stora delar lyfte kd över 4 % gränsen.

Om detta löfte – av miljöpopulistiska skäl – lyfts ur kd programmet kommer stora medborgargrupper bli besvikna.

FN:s klimatkommitté har slagit fast att det med 90 % sannolikhet är just människans bidrag till koldioxidutsläppen orsakar temperaturhöjningar.

Om IPCC skulle ha rätt – så betalar vi redan i dag så hög koldioxidskatt att det fortfarande finns utrymme för en ordentlig sänkning. Gör det!

Varberg och Dalby 2007-03-10

För www.bensinskatteuppror.se

Lennart Bengtsson, initiativtagare

Kenneth Winsborg, talesman
kenneth.winsborg@telia.com