Begäran om tid för uppvaktning

Till
Finansminister Anders Borg

Begäran om tid för uppvaktning

Bensin och dieselbeskattningen är ett allvarligt problem för svenska
folket. Flera undersökningar innan valet visade klart och tydligt att
bensinskatten var den fråga som oroade mest. (se t ex Nordea och
Aftonbladet)

Ryggraden

Biltrafiken är själva ryggraden i den svenska
transportinfrastrukturen. Över 80 % av allt resande (räknat i
persontransportkilometer) sker med personbil. Även om
kollektivtrafiken är viktig för vissa människor är den bara ett
marginellt komplement till bilen. Så kommer det alltid att vara i ett
glesbygdsland.

Gigantisk

Den samhällsnytta som kan räknas biltrafiken tillgodo är gigantisk.
Bilisterna finansierar, kör och underhåller själva sitt
transportsystem. Arbetspendling, sjukresor, inköp, service osv sker
till största delen med personbilar. Kollektivtrafiken är däremot dyr
för samhället. Varje ny järnvägssträcka som sätts i drift kostar ännu
mer i skattesubventioner.

Utvecklingsbroms

Sverige är (tillsammans med Finland) EU:s verkliga glesbygdsland. För
att kunna konkurrera på lika villkor och ge svenskarna rimliga
möjligheter till likvärdig levnadsstandard som i tätbefolkade
Centraleuropa behöver vi
betydligt lägre skatt på privata transporter. Hög drivmedelsskatt är
i ett glesbygdsland som Sverige en allvarlig utvecklingsbroms.

Trög arbetsmarknad

En rörligare arbetsmarknad är en förutsättning för att få fler
svenskar i arbete. Detta har den nya alliansregeringen helt rätt i.
Men en av de viktigaste förutsättningarna för att få en bättre
fungerande arbetsmarknad är

att den rent fysiska rörligheten underlättas. Det måste vara lätt att
ta ett jobb som passar även om det ligger 5 – 15 mil bort utan att
pendlingskostnaden ska behöva innebära alltför stor inkomstsänkning.
Det får aldrig bli bättre att stanna hemma med bidrag än att köra bil
till jobbet.

Bensinskatten inte kopplad till miljön

Allt tal om höga bensinskatter för miljöns skull är fel. Den förra
regeringens gröna skatteväxling har på fordonssidan varit en total
flopp ur miljösynpunkt. T o m Finansdepartementets egna utredare har
(med förvåning) konstaterat att höjda bensinskatter och höjda bensin
och dieselpriser inte har märkbart påverkat körsträcka eller
körmönster. Detta är fullt förklarligt. Svenskarna

är tvungna att köra bil för att arbete och vardag skall fungera. Höga
drivmedelsskatter påverkar inte miljön men slår sönder privatekonomin
för

många hushåll. Drivmedelsskatt är negativ ur många synpunkter då den
bland annat slår geografiskt och socioekonomiskt blint och fel.

Över 1,1 miljon underskrifter

Bensinskatteuppror.se har hittills fått stöd av över en miljon
etthundratusen

svenskar. De krav som ställs är
1.Sänk bensinskatten
2.Ta bort momsen på bensinskatten
3.Inför samma låga moms på bensin som för kollektivtrafik, alltså 6
procent i stället för som i dag 25 %

Detta är en verklig folkrörelse. Tillsammans med de andra
namninsamlingar som sker (t ex Motormännens Riksförbund) har över 1,5
miljoner människor ställt sig bakom kraven på kraftigt sänkt
bensinskatt.

Tid för uppvaktning

Vi anhåller nu om tid hos finansministern för att som ombud för över
en miljon etthundratusen svenskar få överlämna de insamlade namnen,
framföra våra synpunkter och med den för drivmedelsskatter ansvarige
ministern diskutera vad som bör och kan göras när det gäller
drivmedelsbeskattningen.

Varberg och Dalby 2/12 2006

Lennart Bengtsson, initiativtagare
Kenneth Winsborg, talesman